O nama

Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava (HHO) je nevladina, neprofitna, izvanstranačka i neovisna udruga hrvatskih građana i građanki za zaštitu, promicanje i razvoj ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.

HHO od osnutka, 1993. godine, kontinuirano radi na području direktne zaštite temeljnih ljudskih prava i građanskih sloboda. Svrha i programsko područje djelovanja udruge su:

Podržavati, promicati, ostvarivati i publicirati načela Završnog akta Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi (Helsinški završni dokument), potpisanog u Helsinkiju 1. kolovoza 1975, te pratećih dokumenata Konferencije za sigurnost i suradnju u Europi, ostvarivati, podržavati, promicati načela Ujedinjenih nacija vezanih za ljudska prava, te u djelo provoditi dokumente Vijeća Europe.

Podržavati razvoj demokratskih ustanova, promicati vladavinu prava i ljudskih prava